Cách truy cập Trình quản lý tải xuống Safari trên iOS

Trình quản lý tải xuống giữ danh sách tất cả các bản tải xuống của bạn từ web khi sử dụng Safari. Bạn có thể xem tiến trình tải xuống.