Phần mềm phiên âm tốt nhất cho Mac

Phần mềm phiên âm khác với phần mềm đọc chính tả. Nó được thiết kế để giúp bạn trong quá trình sao chép y tế, hợp pháp. Là nó ......